Welcome in my photo-dictionary.

Witam w moim foto-słowniku.

The page contains my own definitions of  concepts connected with photography.

Strona zawiera moje własne definicje pojęć związanych z fotografią.

English and polish descriptions enriched with photos.

Opisy w języku angielskim i polskim wzbogacone zdjęciami.