Image editing is the process of making modifications at the photo (for example using computer programms) to get different or better (more clear, without defects, nioses etc.) effect.

Edytowanie obrazu to proces wprowadzania zmian na zdjęciu (na przykład przy użyciu programów komputerowych) w celu uzyskania innego lub lepszego (bardziej ostrego, pozbawionego wad, szumów itp.) efektu.

“BEFORE AND AFTER” GALLERY:
GALERIA “PRZED I PO”: