Art, retro photos-sepia. Artystyczne zdjęcia retro-sepia.

Sepia is a form of colouring photos, formerly was employed to cause pictures more durable. Presently it is gladly simulated for the sake of its interesting, brown, beige colour.

Sepia jest formą barwienia zdjęć, dawniej stosowaną w celu nadania im większej trwałości. Obecnie, sztucznie otrzymywana, jest chętnie wykorzystywana z powodu ciekawego, brązowego, beżowego zabarwienia.

In traditional photography such an effect was obtained with some solutions, in digital photography sepia can be made using special function in the camera or with computer programmms.

W fotografii tradycyjnej efekt ten uzyskiwano dzięki kąpieli w pewnych roztworach, w cyfrowej zaś, sepia może być wytworzona po zastosowaniu specjalnej funkcji w aparacie lub za pomocą programów komputerowych.

Photo: sepia function in a camera. Zdjęcie: tryb sepii w aparacie.

Photo: sepia made by computer programm. Zdjęcie: sepia przy użyciu prgramu komputerowego.