Camera obscura

Camera obscura is a prototype of the present cameras. The thing is dark inside and  having small hole via a light gets through.

Camera obscura to prototyp współczesnych aparatów fotograficznych. Przedmiot jest ciemny wewnątrz i posiada niewielki otwór, przez który przedostaje się strumień światła.

M

M signify english word “manual”.

M oznacza manualny.

 

M is the name of a mode, in many cameras, wherein the settings connected with aperture and shutter speed can be modified at the same time.

M to, w wielu aparatach, nazwa trybu, w którym ustawienia związane z przysłoną i czasem naświetlania mogą być jednocześnie modyfikowane.

S

S signify english word “shutter”.

S oznacz angielski słowo określające migawkę.

 

S is the name of a mode, in many cameras, wherein the settings of shutter speed has got a priority.

S to, w wielu aparatach, nazwa trybu, w którym ustawienia czasu naświetlania maja charakter priorytetowy.

A

A signify english word “aperture”.

A oznacza angielskie słowo określające przysłonę.

 

A is the name of a mode, in many cameras, wherein the settings of aperture has got a priority.

A to, w wielu aparatach, nazwa trybu, w którym ustawienia przysłony mają charakter priorytetowy.

Photography Fotografia

Photography-meaning of the word.

Fotografia-znaczenie słowa.

 

The word “photography” derives from Greek language and means drawing with the light or writing with the light.

Słowo “fotografia” pochodzi z języka greckiego i oznacza rysowanie lub pisanie za pomocą światła.